Vacancies

Digital Technical Helpline Operative

Permanent 37.5 hours per week – Monday to Friday

£26,000 per annum.  Based Andover, Hampshire  

A position has arisen with the Macular Society the national sight loss charity supporting people with macular degeneration.

The post holder will have responsibility for resolving queries from people affected by macular disease about using online and assistive technology.  This role ensures the Society keeps up to date with developments and products associated with computing and disability.

The successful applicant will continue to feed their knowledge about information and online technology for the sight-loss sector, have excellent interpersonal and communication skills and the ability to resolve problems in a logical, person-centred and effective way.

To apply email your CV and a covering letter to: recruitment@macularsociety.org

Click here for the full job specification

Please address any questions via email to: Tessa Barrett, Head of Services tessa.barrett@macularsociety.org

Closing date: Midnight Sunday 31 December 2017

Interviews: Monday 15 January & Tuesday 16 January 2018

 

 

Regional Manager - North Wales

Salary £28,000 FTE (22.5 hours per week)

Permanent contract (home based) with frequent travel in North Wales (and occasionally across the UK). For the purposes of this role, North Wales includes Ceredigion and Powys

Some overnight stays, out of hours and weekend work.

Ability to speak English and Welsh or learn Welsh is essential

An exciting opportunity has arisen at the Macular Society; a national sight-loss charity based in Andover, Hampshire. Macular disease is the most common form of sight loss in the UK. We run a busy Helpline, Counselling Service, fund research, campaign for improvements and provide volunteer-delivered services.  We have over 350 local peer support groups across the UK and more launch each year. The post will recruit, train, develop and support local Macular Society groups and volunteers in North Wales (including down to Ceredigion and Powys).  Help us strengthen our network in this region.

To apply: please email a CV and a covering letter (in English, no more than 1000 words) explaining your motivation for applying and the skills you will bring to the role to: recruitment@macularsociety.org

Click here for the full job specification

Please address any questions to: Tessa Barrett, Head of Services 01264 321971

Closing date: 07 January 2018

Interviews: To be held 23 January 2018

 

Rheolwr Rhanbarthol - Gogledd Cymru

Cyflog £28,000 Cyfwerth ag Amser Llawn (22.5 awr yr wythnos).

Contract parhaol (gweithio gartef) gan deithio'n aml yng Ngogledd Cymru (ac ar brydiau ar draws y Deyrnas Unedig).  At ddibenion y swydd hon, mae Gogledd Cymru'n cynnwys Gogledd Ceredigion a Phowys.

Weithiau, bydd gofyn aros dros nos, gweithio y tu allan i oriau swyddfa ac ar y penwythnos.

Mae'r gallu i siarad Saesneg a Chymraeg neu ddysgu'r Gymraeg yn hanfodol.

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gymdeithas Facwlaidd; elusen genedlaethol â'i chanolfan yn Andover, Hampshire, ar gyfer pobl sy’n colli eu golwg. Clefyd macwlaidd yw'r ffurf fwyaf cyffredin ar golli'r golwg yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn cynnal Llinell Gymorth, Gwasanaeth Cwnsela, yn ariannu ymchwil, yn ymgyrchu dros welliannau ac yn cynnig gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan wirfoddolwyr.  Mae gennym dros 350 o grwpiau cymorth gan gymheiriaid lleol ledled y Deyrnas Unedig a byddwn yn lansio mwy bob blwyddyn. Bydd deilydd y swydd yn recriwtio, yn hyfforddi, yn datblygu ac yn cefnogi grwpiau a gwirfoddolwyr lleol y Gymdeithas Facwlaidd yng Ngogledd Cymru (gan gynnwys i lawr at Ogledd Ceredigion a Phowys).  Helpwch ni i gryfhau ein rhwydwaith yn y rhanbarth hwn.

I ymgeisio: anfonwch ebost yn cynnwys CV a llythyr eglurhaol (yn Saesneg, dim mwy na 1000 o eiriau) yn esbonio eich cymhelliant dros ymgeisio a'r sgiliau a fydd gennych i'w cynnig i'r swydd i: recruitment@macularsociety.org

I weld manylebau swyddi ewch i

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â: Tessa Barrett, Pennaeth Gwasanaethau 01264 321971

Dyddiad cau: 07 Ionawr 2018

Cyfweliadau: I'w cynnal 23 Ionawr 2018