Vacancies

Help raise awareness of the UK’s most common cause of sight loss

Assistant press and PR officer
Salary £25,000 (Full time – 37.5 hours per week)
1 year fixed term contract with potential to extend.
Based in Andover with occasional UK travel.

The Macular Society is the UK charity for people with macular conditions and their family and friends. Based in Andover, Hampshire, the society provides free information and support and funds medical research to find a cure for macular disease.

The assistant press and PR officer will help the Society raise awareness of macular disease by focussing on generating coverage in local media around the UK. The successful candidate will help us deliver our services to more people who need our support.

Help people in North Wales with the UK’s most common cause of sight loss.

Regional Manager - North Wales.
Salary £28,000 FTE (22.5 hours per week). 
2 year fixed term contract (home based) with frequent travel in North Wales (and occasionally across the UK). For the purposes of this role, North Wales includes Ceredigion and Powys
Some overnight stays, out of hours and weekend work. 
Ability to speak and write both English and Welsh is essential.

An exciting opportunity has arisen at the Macular Society; a national sight-loss charity based in Andover, Hampshire. Macular disease is the most common form of sight loss in the UK. We run a busy Helpline, Counselling Service, fund research, campaign for improvements and provide volunteer-delivered services.  We have over 300 local peer support groups across the UK and more launch each year. The post will recruit, train, develop and support local Macular Society groups and volunteers in North Wales (including down to Ceredigion and Powys).  Help us strengthen our network in this region.

  • To apply: please email a CV and a covering letter (in English, no more than 1000 words) explaining your motivation for applying and the skills you will bring to the role to: recruitment@macularsociety.org
  • For job specification: click here
  • Please address any questions to: Tessa Barrett, Head of Services 01264 321971 – E-mail: tessa.barrett@macularsociety.org
  • Closing date: 19 December 2016
  • Interviews: To be held 12 & 13 January 2017

 

Helpwch bobl yng Ngogledd Cymru gyda'r clefyd mwyaf cyffredin sy'n achosi colli golwg yn y Deyrnas Unedig 

Rheolwr Rhanbarthol - Gogledd Cymru.
Cyflog £28,000 Cyfwerth ag Amser Llawn (22.5 awr yr wythnos). 
Contract tymor penodedig 2 blynedd (gweithio gartref) gan deithio'n aml yng Ngogledd Cymru (ac ar brydiau ar draws y Deyrnas Unedig). At ddibenion y swydd hon, mae Gogledd Cymru'n cynnwys Ceredigion a Phowys.
Bydd gofyn aros dros nos weithiau, gweithio y tu allan i oriau ac ar y penwythnos. 
Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Mae cyfle cyffrous wedi codi gyda’r Gymdeithas Facwlaidd; elusen genedlaethol a'i chanolfan yn Andover, Hampshire ar gyfer pobl sy’n colli eu golwg. Clefyd Macwlaidd yw'r ffurf fwyaf cyffredin ar golli golwg yn y Deyrnas Unedig. Mae gennym Linell Gymorth brysur a Gwasanaeth Cwnsela. Byddwn yn ariannu ymchwil, yn ymgyrchu o blaid gwelliannau ac yn darparu gwasanaethau drwy gyfrwng gwirfoddolwyr. Mae gennym dros 300 o grwpiau cymorth lleol drwy'r Deyrnas Unedig a bydd mwy yn cael eu lansio bob blwyddyn. Bydd y sawl a benodir yn recriwtio, hyfforddi, datblygu ac yn cefnogi grwpiau a gwirfoddolwyr y Gymdeithas Facwlaidd lleol yng Ngogledd Cymru (gan gynnwys i lawr at Geredigion a Phowys).  Helpwch ni i gryfhau ein rhwydwaith yn y rhanbarth hwn.

  • I wneud cais: anfonwch ebost a CV a llythyr cefndir (dim mwy na 1000 o eiriau) yn esbonio'ch cymhelliant dros ymgeisio a'r sgiliau y byddwch yn eu cynnig i'r swydd i: recruitment@macularsociety.org
  • I weld manylebau swyddi ewch i: click here
  • Cyfeiriwch unrhyw gwestiynau at: Tessa Barrett, Pennaeth Gwasanaethau 01264 321971 – E-bost: tessa.barrett@macularsociety.org
  • Dyddiad cau: Dydd Gwener 19 December 2016
  • Cyfweliadau: Dydd Gwener 12 & 13 January 2017