Cefnogaeth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg neu Saesneg.

Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi derbyn grant anhygoel o £300,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru.

Bydd y grant pum-mlynedd newydd gan y Loteri Genedlaethol yn ehangu a gwella ein gwasanaethau cefnogi i bobl sydd wedi eu heffeithio gan glefyd macwlaidd yng Nghymru. Bydd yr arian yn ein galluogi i weithio gyda phobl â nam ar y golwg a'u teuluoedd, gwasanaethau iechyd, addysg a chyhoeddus, cyflogwyr, athrawon, gwirfoddolwyr ac elusennau eraill.

Gyda'n gilydd byddwn yn cynnig cyfres gynhwysfawr o wasanaethau hygyrch yn cefnogi pobl â nam ar eu golwg o bob oedran ym mhob rhan o Gymru er mwyn iddynt gyflawni eu potensial a byw bywydau iachach a mwy annibynnol.

Bydd y prosiect yn darparu cefnogaeth gan gymheiriaid, cyfarpar a thechnoleg, sgiliau bywyd beunyddiol, datblygu gwirfoddolwyr, cefnogaeth iechyd a lles, a gwasanaeth i bobl ifanc.

Meddai John Rose, cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru: "Yn y dyddiau ansicr hyn ein blaenoriaeth ni yw sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol yn dal i lifo at elusennau, sefydliadau'r sector gwirfoddol a grwpiau llawr gwlad.

"Hoffwn longyfarch y Gymdeithas Facwlaidd ar y gwaith y maen nhw'n ei wneud. "Mae eu prosiect yn un pwysig fydd yn cefnogi pobl nawr yn ystod yr argyfwng presennol, ac yn y dyfodol pan fyddan nhw'n gallu dod yn ôl at ei gilydd wyneb yn wyneb i wneud i bethau gwych ddigwydd yn eu cymunedau."

Rydym yn eithriadol o ddiolchgar i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yng Nghymru am eu cefnogaeth i sicrhau nad yw'r 85,000 o bobl ar draws y wlad sydd wedi'u heffeithio gan y clefyd yn gorfod wynebu colli golwg ar eu pennau eu hunain.

Cefnogaeth ar draws y DU

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi cefnogi dros 6,000 o bobl â chlefyd macwlaidd ar draws y DU ers 2008, gyda grantiau gwerth dros £1.5m.

Mae'r prosiectau'n cynnwys: hybu annibyniaeth a chynhwysiant cymdeithasol pobl sydd â diagnosis o glefyd macwlaidd yng Nghymru; lleihau ynysu ymysg pobl h?n â chlefyd macwlaidd, a gorchfygu'r ofn ac ynysiad yn sgil clefyd macwlaidd yng Ngogledd Iwerddon; cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl sy'n colli golwg yn yr Alban; a chyfeillio dros y ffôn, a datblygu gwirfoddolwyr a hyfforddiant adsefydlol, y ddau yng ngogledd Lloegr.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu dros £600m y flwyddyn i gymunedau ar draws y DU gyda'r arian yn cael ei godi gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Rydyn ni'n dibynnu'n llwyr ar grantiau a chyfraniadau hael fel hyn i ddarparu'r gefnogaeth iawn ar yr amser iawn i bob un sydd wedi'i effeithio gan glefyd macwlaidd.